Waaraan voldoet mijn plan van aanpak?

Natuurlijk moeten het doel, de aanpak, de fasering en de financiële randvoorwaarden helder zijn. Tegelijkertijd moet uw plan van aanpak flexibel (kunnen) zijn. Want nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten die u tijdens de uitvoering van het project opdoet, kunnen aanpassingen wenselijk maken. Zie hiervoor ook het cluster ‘Monitoren en evalueren'. 

Specifieke transitiepunten in uw plan van aanpak zijn verder:

  • U heeft de bijdrage aan de maatschappelijke opgave gedefinieerd
  • U hebt een zo goed mogelijk beeld van belemmeringen waar uw project tegen aan kan lopen. Dat is gebaseerd op een systeemanalyse of historische analyse of op ervaringen van andere vernieuwingsprojecten en vertaald in activiteiten (wat u eraan gaat doen)
  • U hebt de sleutelactoren gedefinieerd
  • U hebt commitment van uw partners en het is duidelijk wat zij anders moeten doen dan gebruikelijk. U hebt daar afspraken over gemaakt, die zo nodig gaandeweg het experiment bijgesteld kunnen worden
  • U hebt kennislacunes in kaart gebracht en consequenties verwerkt in uw plan
  • U hebt leerdoelen geformuleerd en vertaald naar uw plan van aanpak (zie voor specifieke vragen over leren het cluster ‘ Monitoren en evalueren')
  • U hebt een naam voor het project die inspireert, nieuwsgierig maakt, en misschien een uitnodigend beeld of logo
  • U heeft activiteiten, capaciteit en geld ingepland voor (verdere) draagvlakontwikkeling binnen de betrokken organisaties en voor lobby.