Zoek

Trefwoord


Filter

Energietransitie: functies platforms

Functie / Domein: Energie
Illustratie van: Rollen platforms naar overheid

In het voorbeeld 'Energietransitie: visievormingen visie' bespraken we de eerste fases van het Nederlandse Energietransitieprogramma dat rond de eeuwwisseling startte.

In datzelfde kader zorgde de overheid ook voor een structuuraanpassing: ze richtte zeven platforms op, voor zeven transitiepaden: groene grondstoffen, duurzame mobiliteit, ketenefficiency, nieuw gas, duurzame elektriciteit, energie in de gebouwde omgeving, kas als energiebron. In die platforms werden sleutelpersonen van bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties bijeengebracht. De platforms hadden tot taak om innovatieve visies en concrete plannen te ontwikkelen. Ambtenaren waarborgden de verbinding van de platforms met beleid. Hieronder leest u meer over de rollen van de platforms en hun belangrijkste functie voor de overheid.

Rollen platforms

In de loop van de tijd hebben de platforms een rol gespeeld in:

  • de systeemafbakening en visies vorming
  • de agendering van systeeminnovatieve opgave met en in het veld
  • advisering over wat de overheid kan doen om de transitie te bevorderen, onder andere over bestaande of voorgenomen belemmerende regelgeving
  • het tot stand brengen van uitvoeringsgerichte coalities
  • de advisering van de overheid over tenders.

Nut platforms voor overheid

De platforms hebben een inspirerende rol gespeeld in de richting van de overheid, politiek en achterban. De platforms maakten ook de uitwisseling van informatie tussen de (brede) praktijk en de overheid makkelijker; zonder de platforms had de overheid moeten werken met een veel minder gestructureerd veld. Tenslotte bleek belangrijk, dat de platforms door hun visies en adviezen bijdragen aan legitimatie voor overheidsinterventies voor de systeeminnovatie

Bronnen