Alle vragen


Waaraan voldoet een plan van aanpak?

Een goed plan van aanpak voor een programma beschrijft:

Daarbij moet zo'n plan van aanpak wel flexibel zijn. Dat is, omdat ontwikkelingen in de omgeving en nieuwe inzichten op basis van de voortgang van het programma aanleiding kunnen zijn om het bij te stellen met het oog op de systeeminnovatieve ambitie. Zie daarvoor ook de Clusters 'Verankeren' en 'Monitoren en Evalueren'. 


Welke leerdoelen en -activiteiten neem ik mee?

Voor een plan van aanpak moet u aandacht besteden aan twee leerdoelen. Die moet u vertalen in activiteiten zoals workshops, intervisies en, onderzoek.

Leren van relevante andere transitieprojecten

Het eerste doel is dat van leren van relevante andere innovatieve projecten, binnen en buiten het programma. Bedenk waarover u wilt leren. Bijvoorbeeld over technologische mogelijkheden en over structuuraspecten als eigenschappen van de markt, consumentenacceptatie, cultuurverandering, omgang met regelgeving en kennislacunes.

Systeemleren en tweede-orde-leren

Daarbij en daarnaast is aandacht nodig voor systeem- of  tweede-orde-leren. Systeemleren houdt in dat betrokkenen met elkaar leren over noodzakelijke regimeveranderingen voor nieuwe praktijken. Tweede-orde-leren gaat over aanpassingen, individueel of in een team, op het niveau van diepere overtuigingen en waarden. Zie ook: 'Over Transities'. Beide vormen van leren zijn belangrijk omdat ze veranderingen in probleemperceptie of oplossingen mogelijk maken, die nodig zijn voor de systeeminovatie. Systeemleren en tweede-orde-leren zijn ook belangrijke elementen van  'Reflexief monitoren'. Zie daarvoor het cluster ‘Monitoren en evalueren'.

Uitwerking

Drie tips voor de uitwerking in een plan van aanpak zijn:


Wat zijn belangrijke managementopgaven?

Het management van een transitieprogramma lijkt in veel aspecten op het management van een gewoon programma. Het kent echter een paar eigenaardigheden:


Waaraan voldoet de uitvoerende organisatie?

Ervaring leert dat de organisatie die een transitieprogramma onderdak geeft, daarop invloed gaat hebben. Dat kan een belemmerende invloed zijn. Realiseer u daarom, bij de keuze waar u het transitieprogramma onderbrengt, dat de volgende punten van groot belang zijn voor transitieprogramma's:

Zorg daarom voor de juiste condities.


Waaraan voldoet een projectportfolio?

Belangrijke aandachtspunten bij de samenstelling of beoordeling van een projectportfolio zijn:

Behalve inhoudelijke projecten en projecten die typisch gericht zijn op het verankeren van innovaties moet het programma ook leer-, netwerk- en communicatieactiviteiten bevatten.


Welke ondersteuning is nodig?

Een transitieteam is gewenst. Zie hiervoor de vraag 'Welke ondersteuning is nodig voor een transitie?' bij het cluster 'Visie vormen'. Maar ook een goed secretariaat is een vereiste. Verder kan inschakeling van een communicatieprofessional nuttig zijn, als resultaten veelbelovend zijn en u via communicatieactiviteiten gaat werken aan verdere draagvlakontwikkeling.

Zie verder ook het cluster 'Competenties'.


Hoe ga ik om met onzekerheden?

Bij transitiewerk spelen altijd onzekerheden. Die hebben bijvoorbeeld te maken met:

Dit zijn manieren om met die onzekerheden om te gaan:


Wat zijn aandachtspunten voor de communicatie?

De volgende  aandachtpunten blijken in de praktijk belangrijk:

  1. Ten eerste, en overkoepelend: weet dat communicatie rond transitieprogramma's strategische communicatie is. Let op lopende discussies en ga na wat die kunnen betekenen voor de manier waarop u de transitieambities formuleert. Door aan te sluiten in terminologie maakt u het programma meer aansprekend
  2. Benut bijeenkomsten en crises strategisch
  3. Wees in het begin van het programma, en zeker in de fase van visievorming, terughoudend met het communiceren van hoge verwachtingen communiceren. Niet altijd levert het zoekende visievormingsproces mooie resultaten op. Wacht af tot de resultaten het waard zijn om te communiceren
  4. Zoek de juiste balans tussen het promoten van de nieuwe ideeën (‘advocacy') en het optreden als onafhankelijk makelaar. Wanneer u zich teveel als lobbyist opstelt, gaat dat ten koste van uw zeggingskracht. Maar zonder ‘advocacy' komt u waarschijnlijk niet ver met uw ideeën
  5. Zorg voor een pakkende titel en gebruik beelden. Beelden blijken vaak veel meer zeggend dan teksten
  6. Let op dat u andere betrokkenen laat delen in succes.